Konkurs na koordynatora projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”
25 listopada 2009

Konkurs na koordynatora projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zamówienie nr 1/2009 z dnia 27.11.2009 – zapytanie o cenę

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi: koordynacja projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zakres prac:

 1. Nadzór nad całością projektu
 2. Dbałość o terminową realizację i płynność finansową projektu
 3. Nadzór nad komunikacją i rozpowszechnianiem efektów projektu
 4. Nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu
 5. Przygotowywanie dokumentacji: procedury wyłaniania wykonawców, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami, wnioski o płatność itp.
 6. Współpraca z grupą roboczą utworzoną na potrzeby projektu.
 7. Inne niezbędnej do prawidłowej i terminowej realizacji projektu.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Merytoryczne przygotowanie do prowadzenia projektu.
 2. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 3. Znajomość zasad administrowania projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej.
 4. Znajomość procedur i zasad aplikowania o środki oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko, poparta odpowiednią dokumentacją.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w terminie do 4 grudnia 2009, załączając oświadczenie wykonawcy zamieszczone poniżej. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem telefonu 085 650 51 38 w biurze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Termin wykonania usługi: 45 miesięcy od 1.12.2009.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń KościelnaTel/fax 85 650 51 38

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.