Statutowym Celem Stowarzyszenia jest:

 1. integrowanie działań samorządów w zakresie ochrony środowiska,
 2. reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków na rzecz ochrony środowiska,
 3. wspieranie poczynań poszczególnych samorządów, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 4. inspiracja działań na rzecz ochrony środowiska,
 5. popularyzowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych dorzecza górnej Narwi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie i promowanie inicjatyw proekologicznych,
 2. podejmowanie wspólnych działań w zakresie monitoringu środowiska, opracowywanie    programów działania dotyczących ochrony wód dorzecza górnej Narwi,
 3. organizowanie działalności badawczej o tematyce związanej z realizacja zadań stowarzyszenia oraz działalności informacyjnej, konsultacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej, jak też upowszechnianie zadań z dziedziny ekologii i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego,
 4. prowadzenie doradztwa technicznego, dotyczącego wyboru technologii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska,
 5. koordynacja działań zmierzających do  poprawy stanu środowiska,
 6. popieranie zamierzeń inwestycyjnych, określanych jako priorytetowe na terenie działania Stowarzyszenia,
 7. propagowanie i promowanie doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,
 8. formułowanie i promocja zbiorowych ofert dla kapitału krajowego i zagranicznego,
 9. stymulowanie i podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie   problematyki ekologicznej,
 10. zwiększenie wpływu na zakłady przemysłowe w zakresie poprawy jakości  odprowadzanych   do  kanalizacji ścieków,
 11. zagospodarowanie terenów górnej Narwi przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku,
 12. podejmowanie na wniosek zainteresowanych interwencji i mediacji w sprawach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia,
 13. wyrażanie opinii co do projektów aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska na obszarze działania Stowarzyszenia,
 14. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami  i fundacjami zajmującymi się problematyką ekologii,
 15. współpraca z władzami wojewódzkimi i powiatowymi oraz innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska.

 

Nasze działania:

W okresie swojej działalności Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi. Wymienić tu należy Narodową Fundację Ochrony Środowiska Biuro Porozumienia Zielone Płuca Polski, Pólnocno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Narwiański Park Narodowy, WFOŚiGW w Białymstoku, NFOŚiGW, EKOFUNDUSZ.

Projekt Stowarzyszenia "Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Górnej Narwi" znalazł się na liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Białymstoku.

Działania Stowarzyszenia są również pozytywnie oceniane przez władze województwa, przykładem tego może być wpisanie projektu Stowarzyszenia do Kontraktu Wojewódzkiego.

Perspektywiczny program gospodarki wodno-ściekowej stanowi podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej gmin w zakresie polepszenia warunków sanitarnych ludności oraz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza wód i gleby. Wdrożenie tego programu jest konieczne, by utrzymać unikalny krajobraz naturalnego rozlewiska Narwi, zwiększyć atrakcyjność terenów zarówno pod względem turystycznym jak i inwestycyjnym, jak również ochronić wody podziemne, jako nieodnawialne, duże zasoby wody pitnej przed zanieczyszczeniami przedostającymi się z powierzchni ziemi.

Porządkowanie gospodarki ściekami jest bardzo ważnym zagadnieniem związanym z poprawą kondycji środowiska przyrodniczego. Budowa nowych oczyszczalni ścieków lub modernizacja starych oraz budowa scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej są priorytetowymi zadaniami w tym zakresie.

Stowarzyszenie zajmuje się również promocją regionu, uczestniczyło w Targach Turystycznych Aktywne Wakacje oraz w targach Zielone Płuca Polski XXI Wieku w Supraślu zdobywając główne nagrody i wyróżnienia