Dolina Górnej Narwi, zwana "Polską Amazonią" jest jednym z najlepiej zachowanych obszarów bagiennych w Polsce. Rzeka Narew wraz z licznymi odnogami, naturalnymi kanałami i starorzeczami stanowi siedlisko licznych rzadko występujących gatunków flory i fauny wodnej, tworząc tym samym zjawisko osobliwe i piękne, a położony na tym terenie Narwiański Park Narodowy znacznie podnosi walory turystyczne tego regionu oraz stwarza korzystne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz turystyki i agroturystyki.

Krajobraz terenów bagiennych i naturalnych, zalewanych dolin rzecznych jest już rzadkością i należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do jego zmiany. W wielu wypadkach dolina broni się sama niedostępnością terenu oraz niewielką przydatnością do celów rolniczych. Zmienia się jednak otoczenie doliny i tym samym zmieniają się warunki w samej dolinie. Rozwój miejscowości i infrastruktury użytkowej powoduje trwałe zmiany krajobrazu i ogromne zróżnicowanie pomiędzy doliną i jej obrzeżem.

Pogodzenie ochrony przyrody z jednoczesnym jej pokazywaniem i korzystaniem z jej uroków jest zadaniem trudnym i wymaga przyjęcia pewnych kompromisów i ograniczeń.

Dlatego też, w celu zintegrowania działań samorządów w zakresie ochrony środowiska, rozpoznania potrzeb i wspólnej obrony interesów w zakresie ochrony środowiska oraz popularyzowania walorów przyrodniczo - krajobrazowych dorzecza Górnej Narwi, w 2000r. powołano do życia Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Pomysł powołania Stowarzyszenia zrodził się na posiedzeniu Rady Konsultacyjno-Społecznej Narwiańskiego Parku Narodowego w marcu 1999 r. W miesiącu kwietniu rozpoczęto rozmowy z gminami, na których terenie leży Narwiański Park Narodowy oraz z gminami sąsiednimi. Pomysł i wstępnie założony cel okazały się słuszne. Zainteresowanie ze strony samorządów było duże, a chęć przynależności do Stowarzyszenia zgłaszały i wciąż zgłaszają Gminy bez zaproszenia Komitetu Założycielskiego.

Obecnie SGGN jest dobrowolną formą, zrzeszejącą 15 samorządów położonych na obszarze od granicy państwa z Białorusią (gmina Narewka) do okolic Tykocina i Zawad. Umownie obszar ten nazwany jest regionem Górnej Narwi.

W skład Stowarzyszenia na prawach członków zwyczajnych wchodzą gminy: Narew, Narewka, Wyszki, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy, Sokoły, Kobylin Borzymy, Choroszcz, Tykocin, Zawady, Krypno, Knyszyn i Dobrzyniewo Duże o łącznej powierzchni 257,68 tys. ha.

Należy podkreślić, iż środowisko naturalne województwa podlaskiego należy do najmniej zanieczyszczonych w Polsce, jednakże dla zachowania jego unikatowych walorów przyrodniczych konieczne są znaczne inwestycje, zwłaszcza w zakresie małej infrastruktury ochrony środowiska. Małe oczyszczalnie ścieków przyczynią się do poprawy życia ludzi na wsi jak również do ochrony zlewni rzeki Narew. Warto więc pamiętać, że ochrona walorów przyrodniczych Doliny Górnej Narwi uzależniona jest od warunków wodnych, a Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi aktywnie dąży do tego, by uczynić je jak najbardziej korzystnymi dla zachowania cennych i niespotykanych nigdzie indziej walorów przyrodniczych tego obszaru.