W W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Priorytet IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie Kapitału społecznego,

STOWARZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI JAKO BENEFICJENT PROJEKTU PRZEDSTAWIA
ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU:

 

 • Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych objętych wsparciem projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym kształtujących postawy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych.

 • Grupę docelową projektu stanowi łącznie 160 uczniów w wieku od 7 do 15 lat (89 K i 71 M) oraz
  40 (32 K i 8 M) nauczycieli szkół podstawowych objętych wsparciem, zgodnie z zapisami obowiązującego wniosku
  o dofinansowanie projektu oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Działania rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibach Realizatorów Projektu (szkół podstawowych objętych wsparciem projektu) tj. w:

 1. Szkole Podstawowej w Złotorii – Złotoria 159A, 16-070 Choroszcz,

 2. Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie – Uhowo, ul. Szkolna 19, 18-100 Łapy,

 3. Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej – Płonka Kościelna 82, 18-100 Łapy,

 4. Szkole Podstawowej w Łupiance Starej – Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy

 5. Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach – ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły,

 6. Szkole Podstawowej w Bruszewie – Bruszewo 45, 18-218 Sokoły,

 7. Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin,

 8. Szkole Podstawowej w Radulach – Radule 88, 16-080 Tykocin.

REKRUTACJA UCZNIÓW – będzie prowadzona w terminie 01.09.2021 – 30.09.2021 roku

RERUTACJA NAUCZYCIELI – będzie prowadzona w terminie 01.09.2021 – 30.10.2021 roku

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Uczeń

Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy Nauczyciel

Załącznik nr 3: Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji

Załącznik nr 4: Deklaracja udziału Uczeń

Załącznik nr 5: Deklaracja udziału Nauczyciel

Załącznik nr 6: Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych na etapie udziału w projekcie