Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
23 stycznia 2013

Dnia 22 stycznia 2013 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w Turośni Kościelnej, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, w którym uczestniczyło 22 Delegatów. Przewodniczącym Zebrania był Pan Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły.

Spotkanie przebiegło wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 15 marca 2012 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za
  2012 rok.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i terminu płatności składki członkowskiej na rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2013.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany członka Komisji Rewizyjnej tj.: podjęcie uchwały
  w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie kooptacji i wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie obrad.

 

foto 1

foto 2

foto 3