Statut

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów tworzących go gmin w zakresie ochrony środowiska naturalnego, integracji społeczności lokalnych, promocji walorów turystyczno-przyrodniczych regionu, rozwoju turystyki oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Turośń Kościelna.
 3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gmin dorzecza Górnej Narwi.
 4. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.
 5. Organizację i lokalizację biura określa regulamin biura zatwierdzony przez Zarząd.
 6. Wszelka dokumentacja związana z realizowanymi przez Stowarzyszenie projektami w okresie ich trwałości przechowywana jest w biurze Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących ustaw: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw lub zlecać określone działania innym podmiotom lub osobom.
 5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. integrowanie działań samorządów, reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków na rzecz ochrony środowiska,
 2. wspieranie poczynań poszczególnych samorządów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony różnorodności biologicznej oraz wspieranie inwestycji w zakresie ochrony środowiska,
 3. popularyzowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych dorzecza Górnej Narwi,
 4. wspieranie rozwoju turystyki,
 5. wspieranie przedsiębiorczości,
 6. poprawa jakości życia mieszkańców, likwidacja barier związanych z dostępem do informacji i edukacji mieszkańców,
 7. aktywizacja społeczności lokalnych,
 8. podejmowanie działań służących wzmocnieniu bezpieczeństwa mieszkańców na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed katastrofami,
 9. rozwój obszarów wiejskich i małych miast.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie, promowanie i koordynację inicjatyw proekologicznych na podstawie doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,
 2. podejmowanie wspólnych działań w zakresie monitoringu środowiskaopracowywanie programów działania dotyczących ochrony dorzecza Górnej Narwi,
 3. działalność informacyjną, konsultacyjną, wydawniczą i szkoleniową, jak też upowszechnianie zadań z dziedziny ekologii i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego,
 4. prowadzenie doradztwa technicznego dot. wyboru technologii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska,
 5. popieranie zamierzeń inwestycyjnych określanych jako priorytetowe na terenie działania Stowarzyszenia,
 6. zwiększenie wpływu na zakłady przemysłowe w zakresie poprawy jakości odprowadzanych do kanalizacji ścieków,
 7. zagospodarowanie terenów gmin dorzecza Górnej Narwi przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku,
 8. współpracę z krajowymi, zagranicznymi organizacjami i fundacjami oraz władzami wojewódzkimi i powiatowymi oraz innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska i problematyki ekologicznej,
 9. podejmowanie i promowanie działań z zakresu kultury i aktywizacji społeczności lokalnych,
 10. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków honorowych,
 3. Członków wspierających.

§ 6

 1. Członkami zwyczajnymi m
 2. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne uznające, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 5. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
  3. korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutu,
  4. delegowania swoich przedstawicieli do pracy we władzach Stowarzyszenia.
  5. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał oraz innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  3. udziału w zebraniach oraz posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  4. przyczyniania się do wzrostu roli Stowarzyszenia.
  5. Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Stowarzyszenia.
  6. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 9

 1. Członkostwo Członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  - podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  - wykluczenia na mocy uchwały Zarządu na pisemny umotywowany wniosek 2/3 Członków Stowarzyszenia w przypadku prowadzenia przez Członka działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
  - wykluczenia na mocy uchwały Zarządu z tytułu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku.
  - Wystąpienie Członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w ciągu roku zobowiązuje go do uregulowania składki członkowskiej proporcjonalnie do okresu członkostwa.
 2. Członkostwo członka wspierającego ustaje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę.
 3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 21 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 10

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  - Walne Zebranie Członków,
  - Zarząd,
  - Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją rad gmin. Sprawowanie przypisanych funkcji obowiązujeodchodzące władze do momentu wyboru nowych.
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia wymienionych w § 10 ust. 1 wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, której wybór nastąpił.

§ 11

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów. W przypadku uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej przy równej ilości głosów decyduje glos Przewodniczącego posiedzenia.
 2. Organ władzy Stowarzyszenia może postanowić o przeprowadzaniu głosowania tajnego.
 3. Jeśli w pierwszym terminie, na który zwołano posiedzenie organu władzy Stowarzyszenia stawiło się mniej niż 50 % członków tego organu, osoba kierująca tym organem wyznacza drugi termin posiedzenia, późniejszy od pierwszego o co najmniej 15 minut. W takiej sytuacji, uchwały organu władzy Stowarzyszenia mogą być podejmowane, jeśli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 30 % członków tego organu.

§ 12

 1. Delegaci na Walne Zebranie Członków wyznaczają kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaproponowane osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, przy braku zgody delegaci proponują innego delegata. Kandydat wybierany jest zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku przyjęcia nowego Członka zwyczajnego do Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza w drodze uchwały dodatkową osobę wchodzącą w skład Zarządu Stowarzyszenia, wybraną podczas głosowania większością głosów.
 3. W przypadku ustania członkostwa delegata Stowarzyszenia lub członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji przysługuje tym organom prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. W przypadku konieczności odwołania przedstawiciela gminy będącego delegatem Walnego Zebrania Członków, rada gminy ma obowiązek zgłoszenia innego przedstawiciela, którego kandydaturę zatwierdza Walne Zebranie Członków na mocy stosownej uchwały.

§ 13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebrania Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
 4. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą: po dwóch przedstawicieli gmin do 10.000 mieszkańców, trzech przedstawicieli gmin do 20.000 mieszkańców i czterech przedstawicieli gmin powyżej 20.000 mieszkańców. Przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.
 5. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.
 6. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 7. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest w terminie 3 miesięcy po zakończeniu ostatniego roku obrachunkowego kadencji, zaś Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia w skuteczny sposób wszystkich delegatów Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie wysokości i terminu płatności składki członkowskiej na wniosek Zarządu,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. zatwierdzanie zmian w składzie delegatów na Walne Zebranie oraz Komisji Rewizyjnej w przypadku odwołania przez gminy dotychczasowego przedstawiciela,
 10. przyjmowanie rezygnacji z funkcji członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka,
 12. zmiana siedziby Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje się w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

 1. Liczba członków Zarządu jest równa liczbie gmin będących Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 3. Zasady pracy Zarządu, kompetencje i obowiązki poszczególnych Członków Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wybór, odwołanie oraz przyjmowanie rezygnacji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 4. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 6. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności,
 7. przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i wykluczanie Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób, w tym: Przewodniczącego i 3 członków Komisji.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo: żądać zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku spraw niecierpiących zwłoki, żądać od władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dot. kontrolowanych spraw, uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków, gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania,
 2. stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 3. przedkładania Walnemu Zebraniu Członków protokołów pokontrolnych.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  - składek członkowskich;
  - dotacji;
  - darowizn;
  - spadków i zapisów;
  - dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  - ofiarności publicznej;
  - oraz innych przewidzianych prawem źródeł;
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz do udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Zakres i zasady działalności finansowej Stowarzyszenia określają powszechnie obowiązujące przepisy.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 21

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 4. W przypadku rozwiązania się organizacji, podczas trwania realizowanych projektów:
 5. prawo własności do gruntu i powstałej infrastruktury przekazane zostanie gminom, na terenie których zrealizowane zostały zadania w ramach konkretnego projektu.
 6. gmina, na terenie której realizowane były projekty zobowiązuje się do zapewnienia ich trwałości przez wymagany projektem i przepisami prawa okres, a także przechowywania wszelkiej dokumentacji projektowej w zakresie projektów realizowanych na jej terenie.