Komunikat - Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ"
26 września 2019

 

logotypy

 

 

WYNIKI OCENY DOT. PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
POPRZEZ UDZIELENIE BEZZWROTNEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO
NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

w ramach projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” (nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0239/18) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 24.09.2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W wyniku dokonanej oceny wybrano 21 wniosków rekomendowanych do udzielenia dofinansowania poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej.

 • Termin naboru: 26.08.2019 – 06.09.2019
 • Liczba złożonych wniosków, w ramach naboru – 25
 • Łączna wartość środków, na którą złożono wnioski:
  • Dotacja inwestycyjna – 603 551,73 zł
  • Wsparcie pomostowe – 325 249,26 zł
 • Alokacja projektu:
  • Dotacja inwestycyjna – 546 000,00 zł
  • Wsparcie pomostowe – 279 720,00 zł
 • Liczba ocenionych wniosków, w ramach naboru – 25
 • Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania – 21
 • Liczba wniosków na liście rezerwowej – 4

 

Załącznik stanowi lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego: