Komunikat nt. naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”
19 sierpnia 2019

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, jako Beneficjent Projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Termin składania wniosków: od 26.08.2019 do 06.09.2019 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna.

Godziny przyjmowania wniosków: pn.-pt. w godzinach 8.00-15.00.

Sposób dostarczenia wniosków: wyłącznie osobiście.

Sposób składania wniosków:

  • Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały)
  • wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.
  • W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
  • dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
  • oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu,
  • za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  • komplet dokumentów powinien być trwale spięty.

Uwaga:

Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do niedokonywania kopii dokumentów.

W celu uzyskania bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego należy dołączyć następujące dokumenty:


a)    biznesplan - wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i dostępny jest na stronie internetowej www.gornanarew.pl.,

b)    harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i dostępny jest na stronie internetowej www.gornanarew.pl. W harmonogramie należy wykazywać kwoty brutto w rozbiciu na kwoty netto oraz podatek VAT,

c)    oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych,
w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych ramach POWER, RPO oraz środków oferowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej),

d)    oświadczenie Uczestnika, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystał lub nie korzystał z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze drogowego transportu towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

e)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

f)      oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT,

g)    zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu w ramach projektu lub zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc publiczna w postaci dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach Działania 9.1, typ projektu nr 3 stanowi pomoc de minimis i jest ona udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego należy złożyć również uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).

Do pobrania: