KOMUNIKAT - WYNIKI OCENY PROCESU REKRUTACJI
18 lipca 2019

 

WYNIKI OCENY PROCESU REKTRUTACJI

projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” (nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0239/18)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Zarząd Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje, iż została zakończona rekrutacja Uczestników Projektu, w ramach której Komisja Rekrutacyjna do kolejnego etapu projektu zakwalifikowała 26 osób.

W dniu 17.07.2019 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny zakwalifikowania Uczestników Projektu do kolejnego etapu projektu na podstawie uzyskanych punktów z I i II etapu rekrutacji.

Na sumę ostatecznej punktacji składają się:

  • punkty otrzymane w ramach oceny formularzy rekrutacyjnych(I etap – max. 37 punktów),
  • punkty przyznane przez doradcę zawodowego w oparciu o analizę predyspozycji (II etap – max. 75 punktów).

 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca osobę do kolejnego etapu projektu wynosi 50 punktów.

 

W związku z wymaganym minimalnym kryterium punktowym, po zakończonym procesie rekrutacji do kolejnego etapu projektu nie zakwalifikowała się 1 osoba o numerze wniosku nr 20 (liczba punktów 32,5) oraz 1 osoba złożyła rezygnację w trackie II etapu rekrutacji.

 

LISTA osób zakwalifikowanych w ramach zakończonego procesu rekrutacji została umieszczona poniżej. W związku z ochroną danych osobowych w załączonej liście nie podano imienia i nazwiska osoby tylko nr wniosku, który został nadany przy złożeniu Formularzy rekrutacyjnych.

UWAGA:

Przed rozpoczęciem doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu, zakwalifikowane osoby mają obowiązek podpisania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie.

Rozpoczęcie spotkania z doradcą w zakresie przygotowania biznesplanu rozpocznie się od 24 lipca 2019 roku.

O terminach oraz miejscach podpisania Deklaracji Uczestnictwa oraz spotkań z doradcą Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Do pobrania: