Komunikat - Procedury oceny formalnej i etapu rekrutacji
10 czerwca 2019

 logotypy

PROCEDURA OCENY FORMALNEJ I ETAPU PROCESU REKTRUTACJI

projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 06.06.2019 roku, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej 28 Formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji projektu.

LISTA osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji została uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 37 punktów.

Metodologia oceny Formularza rekrutacyjnego (zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji Uczestników Projektu):

 • Formularz rekrutacyjny składa się z części A dotyczącej kryteriów grupy docelowej, w tym kwalifikowalności grupy docelowej oraz części B dotyczącej opisu planowanej działalności;
 • Ocena kryteriów dotyczących kwalifikowalności grupy docelowej w części A Karty oceny formularza rekrutacyjnego następuje w systemie zerojedynkowym, tj. w przypadku niespełnienia któregokolwiek
  z kryteriów Formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony.
 • Ocena kryteriów punktowych dotyczących grupy docelowej w części A Karty oceny formularza rekrutacyjnego następuje w systemie punktowym. W projekcie ustalono następujące kryteria punktowe dotyczące grupy docelowej:

-      Osoby po 50 roku życia – 1 pkt.

-      Osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt.

 • Część B Formularza rekrutacyjnegoInformacje o planowanej działalności gospodarczej” jest oceniana w skali
  0 - 35 pkt., z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny:
 • opis planowanej działalności (0-6 pkt.);
 • charakterystyka klientów (0-6 pkt.);
 • charakterystyka konkurencji (0-6 pkt.);
 • stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-6 pkt.);
 • zakres planowanej inwestycji (0-6 pkt.);
 • posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (0-5 pkt.).
 • Na ocenę Formularza rekrutacyjnego składa się suma punktów z części A Karty oceny formularza rekrutacyjnego (o ile dotyczy) oraz z części B Karty oceny formularza rekrutacyjnego, natomiast końcową ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie kryteria dotyczące kwalifikowalności grupy docelowej w części A Karty.

W związku z ochroną danych osobowych w załączonej liście nie podano imienia i nazwiska osoby tylko nr wniosku, który został nadany przy złożeniu Formularzy rekrutacyjnych.

Z uwagi na trwającą procedurę wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenie m.in. doradztwa w ramach II etapu rekrutacji, rozpoczęcie spotkań z doradcą zawodowym planowane jest od II połowy czerwca 2019 roku.

O terminach oraz miejscach spotkań zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.