Wydłużona dodatkowa rekrutacja do projektu "Aktywna integracja szansą na skuces"
06 listopada 2017

 Zestaw logotypow kolorowych EFRR

 

WYDŁUŻONA DODATKOWA REKRUTAJA

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

 2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:

 1. Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie
  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo

 1. Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

 2. osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 4. osoby nieletnie,

 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 6. osoby z niepełnosprawnością,

 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,

 8. osoby niesamodzielne;

 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

 10. osoby korzystające z PO PŻ.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

 • koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);

 • stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);

 • pokrycie kosztów dojazdu.

 1. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

 • stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,

 • dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;

 • dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

Dodatkowa rekrutacja trwa do 30.11.2017 roku!

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Materiały do pobrania: