Dodatkowa rekrutacja do projektu "Aktywna integracja szansą na skuces"
06 października 2017

 Zestaw logotypow kolorowych EFRR

 

DODATKOWA REKRUTACJA

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
 2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:
  - Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  albo
  - Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.
 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:
  - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  - osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-- wychowawczych,
  - osoby nieletnie,
  - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  - osoby z niepełnosprawnością,
  - rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
  - osoby niesamodzielne;
  - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  - osoby korzystające z PO PŻ.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,
 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
  - koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
  - stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
  - pokrycie kosztów dojazdu.
 3. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:
  - stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,
  - dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
  - dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

 

Dodatkowa rekrutacja trwa do 27.10.2017 roku!                                                                                                              

Serdecznie zapraszamy!!!        

Materiały do pobrania: