Zapytanie ofertowe - prowadzenie księgowości w ramach projektu
08 czerwca 2015

 

Zaproszenie do złożenia ofert

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zaprasza do składania ofert dot. świadczenia usług prowadzenia księgowości oraz rozliczenia finansowego dodatkowego zakresu projektu w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Do niniejszego zaproszenia do złożenia ofert nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro.

Warunki zamówienia:

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
Ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax.: (85) 6505138

2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 • Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania Wykonawców musza być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, 18-106 Turośń Kościelna,ul. Lipowa 4, faksem: nr 85 650 51 38 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert wyjaśniać treść zapytania,
 • Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie o cenę.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz rozliczenie finansowe dodatkowego zakresu projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • weryfikacja przedkładanych przez partnerów projektu dokumentów finansowych,
 • terminowe sporządzanie kwartalnych wniosków o płatność oraz innych niezbędnych raportów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 • sporządzanie i aktualizacja niezbędnych załączników finansowych do projektu,
 • sporządzanie innych dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczeń finansowych, w tym do uzyskania refundacji poniesionych nakładów,
 • bieżąca współpraca z Instytucją Wdrażającą oraz partnerami projektu,
 • współpraca ze specjalistami tworzącymi zespół do projektu,
 • doradztwo i udzielanie konsultacji partnerom w zakresie finansowym,
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu,
 • rozliczenie końcowe projektu pod względem finansowym.

4.Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do końca realizacji projektu tj. do 31.10.2015r. z udzieleniem gwarancji na okres trwałości projektu.

5.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Prezes Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – Pan Grzegorz Jakuć, tel. 85 650 51 38

6.Kryterium oceny oferty:

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

7.Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faksem na nr 85 650 51 38 lub dostarczona osobiście na adres Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, tj. 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4 do dnia 15 czerwca 2015r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań prawno-finansowych wobec stron.