Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”
13 stycznia 2015

 

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej we współpracy z powiatem bielskim, powiatem białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego a także Fundacją Biznes i Prawo. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państw.

Celem projektu są kompleksowe i łączne działania ukierunkowane na wyeliminowanie niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ES. 140 organizacji pozarządowych zostanie objęte wsparciem doradczym oraz szkoleniowym. Dodatkowo każdy z uczestników projektu uzyska wsparcie w postaci usług księgowych, marketingowych i prawnych.

 

Wsparcie skierowane do organizacji pozarządowych:

W ramach realizowanego projektu PARES utworzone zostały 4 Inkubatory, w których beneficjenci będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnych usług w zakresie:

  1. Doradztwa indywidualnego biznesowego - pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w szczególności preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach działania 1.4 POKL (tworzenie wniosków, umów partnerskich, umów cywilno-prawnych).
  2. Doradztwa indywidualnego prawnego, księgowego i marketingowego. W ramach prowadzenia tych doradztw 140 podmiotów ekonomii społecznej będzie miało możliwość korzystania z w/w usług.
  3. Szkolenia z zakresu: podstaw księgowości, prawa, fundraisingu i zarządzania.
  4. Doradztwa grupowe z zakresu Partnerstwa Publiczno-Społecznego oraz tworzenia sieci ekonomii społecznej, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji na portalu tematycznym Ekonomii Społecznej: www.przedsiebiorczepodlasie.pl

 

Porozumienie o współdziałaniu na rzecz rozwoju i wspierania Ekonomii Społecznej.

We wrześniu 2014r. Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, celem realizacji projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarło ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi porozumienie o współdziałaniu na rzecz rozwoju i wspierania Ekonomii Społecznej.

W ramach tego porozumienia EUROPARTNER zapewnia następujące formy współpracy partnerskiej: wsparcie w pozyskiwaniu wolontariuszy i praktykantów, doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form zatrudnienia pracownika, konsultacje w zakresie usług marketingowych, przekazywanie i zamieszczanie informacji promocyjnych o działalności SGGN na portalach ES, wspólne przedsięwzięcia w postaci projektów realizowanych ze środków UE, w tym: szkolenia, badania, seminaria i warsztaty, .

W zakresie niniejszego projektu zostaną wykonane przez EUROPARTNER usługi marketingowe, tj. folder promujący obszary Gmin Górnej Narwi, jak również firmowe długopisy, teczki i roll-up, których wartość ogółem wyniesie 3 888 PLN.