Realizacja projektu "Kurs komputerowy Gmin Górnej Narwi"
31 grudnia 2014

 

Projekt pn.: „Kurs komputerowy Gmin Górnej Narwi” był realizowany w okresie od 01.05.2014r. do 31.08.2014r. i współfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym jego celem było zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy grupy mieszkańców gmin poprzez podniesienie kwalifikacji dzięki udziale w kursie komputerowym na poziomie ECDL. W wyniku rekrutacji w projekcie uczestniczyła grupa 28 osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 18-64l, zamieszkałych na terenie gmin: Choroszcz, Łapy i Wyszki. Na rzecz realizacji Projektu została zawarta umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wśród uczestników kursu nastąpił wzrost umiejętności informatycznych, zwiększenie motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia i rozwijania pozarolniczych umiejętności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

 

Wartość projektu: 47 044,40PLN

Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: 47 044,40PLN

w tym: ze środków europejskich: 39 987,74PLN

dotacja celowa z budżetu krajowego: 7 056,66PLN

 

Grupa UP Łapy   Grupa UP   Grupa UP Łapy 2