Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi
11 grudnia 2014

logo unia

Projekt pn.: „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” był realizowany i współfinansowany w ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowano 85% wartości projektu, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10% wartości projektu, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ze środków własnych pokryło 5% wartości projektu.

Projekt realizowano w okresie od 01.09.2009r. do 30.09.2014r. W ramach przedmiotowego projektu wsparciem zostało objętych sześć gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, tj. Gmina Choroszcz, Gmina Krypno, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Suraż oraz Gmina Turośń Kościelna. Jego głównym celem jest przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach Natura 2000 wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczanie przed nadmierną, jak też niekontrolowaną presją turystów. Projekt zrealizowano poprzez budowę lub modernizację obiektów małej infrastruktury turystycznej, w technologii drewnianej, w celu kanalizacji ruchu turystycznego na terenie obszarów chronionych lub w ich okolicy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie
www.malainfrastruktura.gornanarew.pl

 

BENEFICJENT: 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi z siedzibą przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

Wartość całkowita projektu - 2 526 289,01 PLN


DOFINANSOWANIA:

  • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2 137 209,40 www.pois.gov.pl
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 251 436,40 PLN
  • wkład własny Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 127 729,77 PLN

 

Budowa Góra Krypno 2

Sliwno Wiaty

Turosn Dolna

Tarnopol Wieza widokowa


Do pobrania: