Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia księgowości projektu
01 lutego 2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz rozliczenia finansowego projektu

pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz rozliczenia finansowego projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”, w ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
www.gornanarew.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel./fax.: 85 650 51 38

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz rozliczenie finansowe projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. koordynacji finansowej Projektu zgodnie z Harmonogramem Projektu,
 2. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń
  w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3. kontroli poprawności formalnej dokumentów księgowych i finansowych projektu,
 4. zapewnienia przejrzystości i prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej,
 5. terminowego sporządzania kwartalnych wniosków o płatność w części finansowej oraz innych niezbędnych raportów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 6. sporządzania i aktualizacji niezbędnych załączników finansowych do projektu,
 7. sporządzania innych dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczeń finansowych, w tym
  do uzyskania refundacji poniesionych nakładów,
 8. zapewnienia terminowej realizacji płatności w ramach zawartych kontraktów wraz z pokryciem wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych, wynikłych w procesie realizacji Projektu, niezbędnych do jego realizacji,
 9. dokonywania kwalifikacji kosztów inwestycyjnych przy zachowaniu stosownych wytycznych w zakresie realizacji Projektu,
 10. monitorowania płynności finansowej Projektu,
 11. niezwłocznego sygnalizowania Zarządowi Stowarzyszenia zagrożenia płynności finansowej Projektu,
 12. zapewnienia nadzoru nad przygotowaniem dokumentów związanych z przekazaniem środków trwałych,
 13. monitorowania realizacji zawartych umów w sprawie zamówień publicznych pod względem finansowym,
 14. przygotowywania i przechowywania dokumentów na potrzeby audytów finansowych zewnętrznych,
 15. obecności podczas kontroli projektu i udzielanie wszelkich wyjaśnień w tym, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji kontrolującym,
 16. bieżącej współpracy z Instytucją Wdrażającą oraz z Partnerami projektu w zakresie finansowym, uwzględniając zapewnienie środków będących wkładem własnym Projektu,
 17. archiwizacji dokumentacji księgowej,
 18. współpracy ze specjalistami tworzącymi zespół Projektu,
 19. doradztwa i udzielania konsultacji Partnerom w zakresie finansowym,
 20. monitorowania wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, rozliczenie końcowe projektu pod względem finansowym.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01.03.2013 – 30.09.2014.

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

 • Nazwę i adres oferenta;
 • Datę sporządzenia;
 • Cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w polskich złotych;
 • Podpis oferenta.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena – 100%.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą zaproponowaną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY:

Oferta powinna zostać dostarczona: osobiście do siedziby Zamawiającego (Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi) na adres: ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; dostarczona pocztą; kurierem lub faksem pod nr 85 650 51 38.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2013 o godzinie 15.30

 

Do pobrania: